Hoe betrouwbaar is de GGD?

Op 11 augustus 2021 schreef Marije, moeder en IC-verpleegkundige samen met haar partner een aangetekende brief naar de GGD met het dringende verzoek bij hun kinderen een notitie te maken dat ze niet door de GGD getest of geprikt mochten worden zonder overleg met haar en hun vader. De reactie van de GGD is zacht uitgedrukt: zeer zorgelijk want dit verzoek wordt geweigerd.

Daarna heeft Marije op vele punten gereageerd die niet kloppen in de redenatie van de GGD, en ook a.d.h.v. de KNMG richtlijn over behandeling van minderjarige kinderen. Na een ontvangstbevestiging hebben zij niks meer vernomen. Vorige week heeft zij de GGD de tijd gegeven om voor vandaag te reageren met daarbij de boodschap dat ze het in de media zou brengen als dat niet zou gebeuren. Vandaag is de laatste dag en is er geen reactie geweest vandaar dat u nu mee kunt lezen wat de GGD zegt.

Daarbij een belangrijke oproep aan alle ouders van kinderen tussen de 12 en 17 jaar:

‘Wees je ervan bewust dat de GGD denkt juist te handelen. Zij vinden dat als een kind zegt dat het geprikt mag worden, dat dat kan gebeuren zonder uw medeweten!!!’

Lees de brieven via de twee linken hieronder:

Beantwoording brief bezwaren testen en vaccineren

Reactie van Marije op de brief van de GGD:

29 September 2021

Geachte mevrouw G.,

Bedankt voor uw reactie op onze brief. Helaas moet ik constateren dat u niet op de hoogte bent van wat er allemaal speelt. Daarmee doel ik op het feit dat het allang het plan is van de overheid om ook kinderen vanaf 6 jaar en uiteindelijk vanaf 0,5 jaar te gaan prikken. Omdat dit de volgende stappen zijn, heb ik hier alvast op geanticipeerd.

Het eerste deel van uw brief klopt maar op het moment dat u uitlegt hoe de GGD te werk gaat constateer ik dat u niet volgens de wet handelt. Dat maakt het strafbaar wat de GGD doet wanneer zij kinderen van 12 t/m 15 jaar injecteert zonder een ouder daarbij te horen.

Ik doel hierbij op uw volgende uitspraken in de alinea: ‘aantekening over ontbreken van toestemming’. U schrijft:

Voor een jongere van 12 t/m 15 jaar geldt, dat indien zij zich melden bij een vaccinatie locatie (waar nu ook gevaccineerd kan worden zonder afspraak) het gesprek met hen aangegaan wordt waarbij gevraagd wordt of de vaccinatie besproken is met ouders, ..

Hoe controleert u dat als een kind ‘ja’ zegt? Hier zegt u niks over. In de wet staat nl dat u de plicht heeft de ouders te horen om een afgewogen besluit te kunnen maken of dit kind deze injectie mag krijgen. U gaat hierbij volledig aan de gezaghebbende ouder voorbij die mogelijk andere informatie kan geven aan de arts waardoor er voor niet injecteren gekozen moet worden. U miskent hiermee de verplichting dat u een ouder moet horen en dat is strafbaar als u dat niet doet waardoor u handelt in strijd met de wet. Daarnaast wordt hier ook in de richtlijn van de KNMG over gesproken hoe hier mee om te gaan. Ik verwijs u naar de richtlijn: KNMG wegwijzer: ‘Toestemming en informatie bij de behandeling van minderjarige’. Hierin staat de volgende informatie:

Punt A. blz. 17
Het kind is jonger dan 12 jaar of ouder dan 12 jaar, maar wilsonbekwaam

De hoofdregel is: als een kind jonger is dan 12 jaar of ouder dan 12 jaar, maar wilsonbekwaam, dan is voor een behandeling van dat kind de toestemming nodig van beide gezagdragende ouders. Weigeren de ouders (of één van hen) om toestemming te geven, dan kan de arts soms het volgende doen:

Goed hulpverlenerschap
In uitzonderingssituaties kan de arts de weigering van (één van beide) gezagdragende ouders passeren, als hij, door het nalaten van de behandeling van het kind, niet de zorg van een goed hulpverlener zou verlenen. De arts kan dan op basis van goed hulpverlenerschap besluiten om het kind toch te behandelen. Dit kan hij doen als:
– de behandeling zeer noodzakelijk is; en
– het de arts niet lukt om de weigerende ouder(s) te overtuigen; en
– motieven van de ouder(s) om toestemming te weigeren evident niet zijn ingegeven door het belang van het kind, maar door hun eigen subjectieve mening of belangen

Zoals hierboven te lezen zal de arts zich er altijd van moeten vergewissen wat de mening van de ouder is. U omschrijft in uw brief hoe de GGD op dit moment handelt waaruit blijkt dat u hier niet aan voldoet. U zal met de ouders in gesprek moeten voordat u over gaat tot deze medische behandeling om aan te geven dat voor het kind deze behandeling ‘zeer noodzakelijk is’. Hier zie ik graag de bewijzen voor dat dat zo is voor kinderen van deze leeftijd. Daaronder staat dat de arts de weigerende ouders moet proberen te overtuigen. Ook dat doet u niet want u gaat er meteen vanuit dat wat het kind zegt, voldoende is en gaat niet in gesprek. U voldoet ook niet aan het nagaan wat de motieven van de ouders zijn waarom zij deze behandeling niet willen. Ik vermeld dit punt A omdat hier in punt B van de richtlijn naar verwezen wordt.

Punt B. Blz. 20

Is het kind 12, 13, 14 of 15 jaar en stemt het zelf in met de behandeling, maar weigeren de gezagdragende ouder(s) of voogd om toestemming voor de behandeling te geven? Dan kan de arts het kind toch behandelen als het kind de behandeling na de weigering van de ouder(s)/voogd weloverwogen blijft wensen. Weloverwogen betekent dat het kind de voor- en nadelen van de behandeling reëel kan afwegen en daarover kan beslissen. Als het kind dat niet kan, is het kind ter zake wilsonbekwaam. In dat geval geldt dezelfde regel als voor kinderen jonger dan 12 jaar (zie punt A).

Let op: de hoofdregel is dat de gezagdragende ouder(s) of voogd in deze situatie in principe vooraf geïnformeerd worden over de voorgestelde behandeling!

Behandeling zonder toestemming.

Soms wil een kind van 12, 13, 14 of 15 jaar een behandeling ondergaan, maar wil het niet dat de gezagdragende ouder(s) daarover worden geïnformeerd. De WGBO biedt een arts daarvoor in bepaalde omstandigheden ruimte, namelijk als de behandeling nodig is om kennelijk ernstig nadeel voor het kind te voorkomen.

Hierboven wordt ook weer aangegeven dat wel degelijk de ouder gehoord moet worden. Ook als het kind het wil zal er gecontroleerd moeten worden of de ouder het hier mee eens is en moet de ouder voor de behandeling geïnformeerd worden. Wanneer het kind daarna blijft persisteren in zijn/haar keuze zal de arts moeten uitzoeken of het kind een weloverwogen beslissing neemt. Zo lang deze techniek zich nog in een experimentele fase bevindt en de fase 3 studie nog voortduurt is het onmogelijk hier een weloverwogen beslissing in te nemen omdat de lange termijn niet bekend is. Nogmaals, u mag alleen over gaan tot het behandelen van een kind, als het niet toepassen van de behandeling tot ernstig nadelige gevolgen kan leiden. Dat zal u dus eerst moeten aantonen dat dat nu het geval is.

Het volgende punt wat u aanhaalt in uw brief is:

…of de jongere weet waar de vaccinatie voor is..

Zolang de term ‘vaccin’ gebruikt wordt voor deze medische behandeling (u noemt zelf ook dat het om een medische behandeling gaat) is er al sprake van misleiding want het gaat hier niet om een vaccin. Het gaat hier om gentherapie zoals ik al in mijn brief aangaf met een totaal nieuwe mRNA techniek die tot op heden mislukt is bij respiratoire (corona) virussen.

Daarbij bent u nog niet in staat een volledig informed consent te geven (WGBO) want dat is nog niet mogelijk omdat we bijv. de lange termijn effecten nog helemaal niet weten. Zie bovenstaande tekst. Ook al zou een kind weten waar het (een) ‘vaccin’ voor is, is dat in dit geval helemaal niet relevant want de vraag moet zijn: wat doet gentherapie en wil je deze behandeling.

…en wat de mening van de jongere is...’

De mening is zeker van belang maar hoe toetst u die en op basis van welke argumenten kunt u beoordelen of deze mening gebaseerd is op goede onderbouwing en inzicht in mogelijke problemen aangezien die tot op heden ontbreekt waarom een kind in deze leeftijdscategorie over moet gaan tot een behandeling die voor hem of haar totaal zinloos is en of dat deze mening als gevolg van groeps- of maatschappelijke druk is ontstaan?

Uw volgende punt:

Een aantekening maken bij alle GGD-en van het ontbreken van toestemming is dus afgezien van het feit dat het technisch niet mogelijk is, ook weinig zinvol. De mening van de jongere is immers doorslaggevend, ook als u geen toestemming geeft.

Zoals ik in voorgaande toelichting aangaf handelt u op deze manier onwettig omdat een ouder in uw ogen niet gehoord hoeft te worden. Deze aantekening is wel degelijk relevant en noodzakelijk en is een GGD arts strafbaar als bovenstaande niet gedaan wordt.
Dat het voor de GGD technisch niet mogelijk is om er voor te zorgen dat deze melding in jullie systeem wordt genoteerd zodat hij voor alle GGD-artsen inzichtelijk is, is irrelevant en is iets waar u in uw organisatie iets mee zou moeten doen maar is geen argument om het niet toe te passen.

Naast Prikbussen gaat u niet in op een pop-up locatie in een school. Dat er niet gekozen is voor prikbussen wil niet zeggen dat er niet gekozen gaat worden voor andere manieren om deze enorme druk op te voeren en via andere manieren ingang te krijgen tot kinderen.

Zoals u weet bevindt deze medische behandeling zich nog in een testfase 3 en is het nog helemaal niet goedgekeurd door het EMA maar is het voorlopig alleen onder Emergency Use Only toegestaan. Ook hier geeft u geen informatie over wat wel degelijk van groot belang is aangezien mensen moeten weten dat ze meedoen aan medicatieonderzoek waar helemaal geen registratie bij plaatsvindt van alles wat er na de prik gebeurd. Dit weet ik uit eigen ervaring als IC verpleegkundige die ook op de SEH zicht heeft op wat daar gebeurt. De registratie van mogelijke bijwerkingen en reacties op deze prik zoals hoort in deze fase van medicatieonderzoek wordt niet uitgevoerd. Sterker nog, er wordt nauwelijks geregistreerd op de SEH of iemand geprikt is en als het geregistreerd wordt, staat het vaak ergens tussen alle andere info waardoor het nauwelijks terug te vinden is. Door niet/nauwelijks te registeren zullen we in deze fase nooit kunnen ontdekken wat er allemaal voor gevolgen zijn door deze prikken. Ik verzoek u daarom mij per ommegaande te bevestigen dat u ons verzoek inwilligt en er voor zorgt dat u de aantekening maakt zoals wij die in onze brief d.d. 11 augustus j.l. hebben verzocht. Mocht u dit niet inwilligen zijn wij genoodzaakt een willekeurige jeugdarts die werkzaam is bij de GGD bijvoorbeeld die op de school van mijn dochter werkt namelijk (….) tuchtrechtelijk te vervolgen voor het niet handelen naar de wet.

Met vriendelijke groet,

Inmiddels is duidelijk dat er wel degelijk informatie genoteerd kan worden bij een vraag voor bijvoorbeeld medisch advies. Adhv het BSN van iemand die belt, kunnen notities toegevoegd worden aan de gegevens van deze persoon.

 

 

Q&A Arbeidsrecht voor Zorgmedewerkers Verenigd

Beste collega zorgmedewerkers,

In deze onstuimige tijden hebben we gemerkt dat er heel veel vragen zijn op juridisch gebied.
Zoals bijvoorbeeld:

  • Mag mijn werkgever mij verplichten te testen;
  • Kan een werkgever mij de vaccinatie verplichten;
  • Ben ik verplicht mijn vaccinatie status te delen?

We hebben de meest brandende vragen verzameld en aan het team van “de Vrijheidsjurist” voorgelegd.
Zij hebben deze voor ons beantwoord, je kunt de antwoorden terugvinden in bijgevoegd document:

 

Ben je in de onfortuinlijke situatie beland dat je juridische bijstand nodig hebt: Neem dan contact op met de Vrijheidsjurist via:

www.devrijheidsjurist.nl

Zij kunnen je helpen naar de juiste juridische hulpverlening.

Wij bedanken het team van de Vrijheidsjurist!

 

Brandbrief voor de zorg met bijbehorende petitie

Lees hier de Intensive care zorg brandbrief:

Intensive care zorg PDF

Teken hier de petitie:

https://verzorgdezorg.nl/petitie/ 

 

 

 

Gezondheidszorg anno 2021 – Build Back Better- door Jan B. Hommel

Een hele goede vriend vertelde mij dat hij en veel andere mensen mijn twitterlijn volgen en die elke dag lezen, en dat ze hier veel steun aan ontlenen, en hen vooral overtuigt dat ze niet gek zijn. Hij vermoedde dat er nog veel meer mensen zijn die dit doen, en hij wees zijn eigen patiënten ook op het bestaan van mijn blogs…

Heel eerlijk gezegd geloof ik niet dat ik zoveel impact zou hebben. Het lijkt soms allemaal zo zinloos, aangezien het overgrote deel van de mensen helemaal geen behoefte heeft aan eerlijke voorlichting, aan een kritische blik en een meer genuanceerde mening dan de propaganda die Hugo de Jonge, Mark Rutte en het OMT over ons uitstorten.

En toch>>>

Lees verder (externe link)

 Gezondheidszorg anno 2021 – Build Back Better. (janbhommel.com)

 

 

 

Extra Handen

Oud ic-verpleegkundige Liesbeth wilde helpen, maar kon in geen ziekenhuis aan de slag | Trouw

 

 

 

Waarom de mondkapjesplicht per direct afgeschaft moet worden

In alle opzichten is de mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes een falend gedragsexperiment, schrijft immunoloog dr. Carla Peeters. Het verplicht dragen van mondkapjes blijkt daarnaast grote nadelen te hebben voor mens en milieu – mogelijk met onomkeerbare schade tot gevolg.

Waarom de mondkapjesplicht per direct afgeschaft moet worden – HP/De Tijd (hpdetijd.nl)

 

 

 

Annemiek overleed na haar vaccinatie:
‘Neem ons verhaal serieus, scheep ons niet zomaar af’

De 74-jarige moeder van Jasper en Femke van Eck uit Breda is een van de 381 mensen die geregistreerd staan als ‘overleden na coronavaccinatie’. De zoektocht naar antwoorden verloopt moeizaam, en dat voelt eenzaam. ,,Er zit spanning op.”

Annemiek overleed na haar vaccinatie: ‘Neem ons verhaal serieus, scheep ons niet zomaar af’ | Binnenland | AD.nl